Strona Główna

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1.

Niniejszy statut reguluje działalność Koła Naukowego "OIKOS", zwanego dalej Kołem. 

§ 2.

Koło jest nie posiadającym osobowości prawnej, dobrowolnej i samorządnym  zrzeszeniem działającym przy Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 58-500 Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 3.

§ 3.

Koło powołane zostało z inicjatywy studentów Uczelni wymienionej w § 2 w składzie: Katarzyna Poziomek, Agnieszka Połomska‑Jasieniowska, Marek Winiszewski zwanych dalej Założycielami. 

§ 4.

Koło może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zajmujących się podobną problematyką. 

§ 5.

Koło ma prawo używania znaków (w szczególności logo i pieczęci) wg zatwierdzonych przez siebie wzorów. W przypadku wykorzystywania logo logotypu lub nazwy Uczelni Koło obowiązują przepisy Zarządzenia Rektora nr 1/2002 z dnia 02 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uczelni. 

§ 6.

Koło powołuje się na czas nieograniczony. 

§ 7.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Członku należy przez to rozumieć Członka Zwyczajnego Koła oraz Członka Honorowego Koła. 

§ 8.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Prezesie należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu Koła. 

§ 9.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Koła. 

§ 10.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Zgromadzeniu należy przez to rozumieć Zgromadzenie Członków Koła. 

§ 11.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Komisji należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną. 

§ 12.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Opiekunie należy przez to rozumieć Opiekuna Koła. 

Rozdział II

Misja, cele i przedmiot działalności Koła 

§ 13.

Misją Koła jest: „Rozwijamy i przekazujemy innym wiedzę o zarządzaniu jakością i środowiskiem”. 

§ 14.

Celem działalności Koła jest:

1)      stwarzanie jego Członkom okazji do pogłębiania wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania jakością i środowiskiem,

2)      integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach związanych z działalnością Koła,

3)      wpływ na wzrost dorobku naukowego Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz dbałość o dobry wizerunek Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego w Jeleniej Górze na forum akademickim,

4)      prowadzenie badań naukowych związanych z zarządzaniem jakością i środowiskiem,

5)      organizowanie forum celem, którego ma być konfrontacja teorii z praktyką,

6)      tworzenie możliwości współpracy z innymi Kołami, w szczególności o podobnym charakterze, działającymi w ramach innych uczelni krajowych i zagranicznych,

7)      umożliwienie wszechstronnego rozwoju osobowości Członków Koła, z poszanowaniem propozycji zgłaszanych przez jego Członków. 

§ 15.

Cele statutowe realizowane są poprzez:

1)      utrzymywanie stałej współpracy z katedrami wyższych uczelni ekonomicznych w kraju i za granicą,

2)      organizowanie pracy naukowej w sekcjach tematycznych,

3)      ogłaszanie prac w czasopismach, biuletynach i prasie naukowej,

4)      współpracę z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność z zakresu badań naukowych, popularyzacji nauki oraz praktyki,

5)      organizowanie konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, spotkań i seminariów związanych z działalnością Koła, zwanych dalej Projektami. 

Rozdział III

Członkostwo w Kole. Prawa i obowiązki Członków Koła 

§ 16.

Członkowie Koła dzielą się na Członków Zwyczajnych, oraz Członków Honorowych. 

§ 17.

Członkami Koła mogą być studenci i nauczyciele akademiccy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, którzy deklarują poparcie dla programu Koła i zasad zawartych w Statucie Koła oraz zostali przyjęci przez Zarząd. 

§ 18.

Członkiem Koła może zostać osoba, która wypełniła deklarację członkowską i uzyskała poparcie Członków Koła. 

§ 19.

1.      Członkiem Honorowym może zostać osoba czynnie wspomagająca działalność Koła, finansowo lub naukowo.

2.      Honorowe Członkostwo Koła jest nadawane przez zarząd i zatwierdzane przez Zgromadzenie. 

§ 20.

Członkostwo Zwyczajne wygasa:

1)      z chwilą ukończenia studiów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, chyba że Członek zadeklaruje chęć kontynuowania Członkostwa jako Członek Honorowy Koła, a Zarząd to zaaprobuje,

2)      z chwilą rozwiązania Koła,

3)      na mocy decyzji Zarządu, jeśli Członek aktywnie nie uczestniczy w spotkaniach Koła,

4)      z chwilą rezygnacji Członka w formie ustnej złożonej Prezesowi. 

§ 21.

Członkostwo Honorowe wygasa:

1)      z chwilą rozwiązania Koła,

2)      z chwilą rezygnacji Członka w formie ustnej złożonej Prezesowi

§ 22. 

Członkowie mają prawo do:

1)      uczestniczenia w spotkaniach Koła,

2)      czynnego uczestnictwa w Zgromadzeniu,

3)      udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Koło,

4)      aktywnego działania w celu realizacji zadań Koła,

5)      korzystanie z innych możliwości, jakie stawia swoim członkom Koło. 

§ 23.

Członkowie Koła mają obowiązek:

1)      przestrzegania postanowień Statutu Koła,

2)      dbania o dobry wizerunek Koła,

3)      czynnego uczestnictwa w pracach Koła,

4)      stosowania się do uchwał organów Koła,

5)      obecności na obradach Zgromadzenia. 

Rozdział IV

Zgromadzenie Członków Koła 

§ 24.

Zgromadzenie jest zebraniem wszystkich Członków i jest najwyższą władzą Koła. 

§ 25.

Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku. 

§ 26.

Zgromadzenie może być zwoływane częściej, na wniosek Prezesa, dwóch Członków Zarządu lub pięciu Członków. 

§ 27.

Informacja o terminie, miejscu Zgromadzenia i tematyce poruszanej na Zgromadzeniu zostanie umieszczona na stronie internetowej Koła na dwa tygodnie przed planowanym terminem Zgromadzenia. 

§ 28.

Zgromadzeniem kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z Członków Zarządu. 

§ 29.

Każdy Członek posiada jeden głos na Zgromadzeniu Członków. 

§ 30.

Zgromadzenie podejmuje uchwały większością ⅔ głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 31.

Zgromadzenie może podjąć decyzję o innym niż mowa w § 30 sposobie głosowania. Z wyjątkiem głosowania w sprawie odwołania Zarządu. 

§ 32.

Do kompetencji Zgromadzenia należy rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu. Rozpatrując odwołanie od decyzji Zarządu, Zgromadzenie przyjmuje uchwałę większością ⅔ głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

Rozdział V

Zarząd Koła 

§ 33.

Zarząd liczy trzech członków:

1)      Prezes,

2)      Wiceprezes,

3)      Skarbnik,

wybranych przez Zgromadzenie. 

§ 34.

Na czele Zarządu stoi Prezes. 

§ 35.

Prezes wybierany jest w tajnym głosowaniu przez Zgromadzenie. 

§ 36.

Wiceprezes jest wybierany w tajnym głosowaniu przez Zgromadzenie i zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności przejmując jego obowiązki oraz uprawnienia decyzyjne. 

§ 37.

Sekretarz jest wybierany w tajnym głosowaniu przez Zgromadzenie. Odpowiada za przygotowywanie dokumentacji dla Koła i kontakty Koła z otoczeniem. 

§ 38.

  1. Kadencja Zarządu trwa jeden semestr i jest automatycznie przedłużana na drugi semestr, w przypadku gdy rozpoczęła się od semestru zimowego, a na ostatnim     zebraniu tego semestru nikt nie podjął się przeprowadzenia nowych wyborów. To samo postanowienie dotyczy Członków Zarządu, Skarbnika i Webmastera.
  2. W przypadku, gdy kadencja Zarządu rozpoczęła się od semestru letniego trwa ona jeden semestr, na koniec którego przeprowadzane są wybory. To samo postanowienie dotyczy Członków Zarządu, Skarbnika i Webmastera.

§ 39.

Kadencja Zarządu może być skrócona w przypadku odwołania Zarządu przez Zgromadzenie większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy Członków. 

§ 40.

Jeśli Członek Zarządu zrezygnuje z pełnienia swojej funkcji, nie może jej pełnić lub też został odwołany, nowy Członek Zarządu zostanie wybrany w tajnym głosowaniu przez Zgromadzenie. 

§ 41.

Zarząd podejmuje uchwały większością ⅔ głosów, w obecności wszystkich Członków Zarządu. 

§ 42.

Kompetencje Zarządu to w szczególności:

1)      reprezentowania Koła i działania w jego imieniu,

2)      kierowanie działalnością Koła i organizowanie jego prac,

3)      zatwierdzenie nowych Członków i zatwierdzenie kandydatów do tytułu Honorowego Członka,

4)      odwoływanie Członków,

5)      wybieranie Webmastera,

6)      zarządzanie majątkiem Koła,

7)      podejmowanie uchwał dotyczących działalności Koła. 

§ 43.

Mandat Członka Zarządu wygasa:

1)      z chwilą upłynięcia kadencji Członka Zarządu,

2)      w razie rezygnacji Członka Zarządu,

3)      w przypadku utraty członkostwa w Kole,

4)      w razie odwołania Członka Zarządu przez Zgromadzenie,

5)      w przypadku śmierci. 

Rozdział VI

Organy pomocnicze 

§ 44.

Organami pomocniczymi są:

1)      Skarbnik,

2)      Webmaster. 

§ 45.

Skarbnik jest wybierany w tajnym głosowaniu przez Zgromadzenie i odpowiada za finanse Koła – zdaje z tego coroczne sprawozdanie, które przedstawia na Zgromadzeniu. We wszystkich kwestiach jest podległy decyzjom Zarządu. Funkcja ta może być łączona z inna funkcją w Kole. 

§ 46.

Każdy Członek ma prawo wglądu w finanse Koła. 

§ 47.

Webmaster jest wybierany przez Zarząd zgodnie z § 41 i odpowiedzialny jest za wszelkie kwestie związane z tworzeniem i zarządzaniem stronami internetowymi Koła. Funkcja ta może być łączona z inną funkcją w Kole. 

Rozdział VII

Komisja rewizyjna 

§ 48.

Komisja liczy dwóch Członków wybranych przez Zgromadzenie i zaaprobowanych przez Opiekuna na okres jednego roku akademickiego. 

§ 49.

Nie można łączyć członkostwa w Komisji z udziałem w Zarządzie.  

§ 50.

Wszelkie decyzje Komisja podejmuje jednomyślnie.  

§ 51.

Do kompetencji Komisji należy:

1)      nadzorowanie pracy Zarządu,

2)      opiniowanie sprawozdania z działalności Zarządu,

3)      przeprowadzanie wyborów do Zarządu,

4)      zastępowanie Zarządu z chwilą jego zawieszenia bądź odwołania do czasu powołania nowego. 

§ 52.

Mandat członka Komisji wygasa w przypadku:

1)      z chwilą upłynięcia kadencji Komisji,

2)      w razie rezygnacji Członka Komisji,

3)      w przypadku utraty członkostwa w Kole,

4)      w razie odwołania Członka Komisji przez Zgromadzenie,

5)      w przypadku śmierci Członka Komisji. 

§ 53.

Jeśli Członek Komisji zrezygnuje z pełnienia swojej funkcji, nie może jej pełnić, lub też został odwołany, nowy Członek Komisji zostanie wybrany w tajnym głosowaniu przez Zgromadzenie, większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

Rozdział VIII

Opiekun Koła 

§ 54.

Opiekunem jest pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora. 

§ 55.

Opiekuna wyznacza Kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem. 

§ 56.

Opiekun sprawuje funkcje doradcze i nadzorcze. Reprezentuje Koło wobec kadry naukowej oraz administracji Uczelni. 

§ 57.

Opiekun  ma prawo uczestniczenia w spotkaniach Zgromadzenia z głosem doradczym oraz wglądu do dokumentacji wewnętrznej Koła. 

§ 58.

Opiekun zatwierdza Członków Komisji. 

Rozdział IX

Finansowanie Koła 

§ 59.

Koło finansuje swoją działalność :

1)      ze składek członkowskich, określanych przez Zarząd,

2)      z budżetu Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki,

3)      z darowizn od osób fizycznych lub prawnych,

4)      z prowadzonych przedsięwzięć. 

Rozdział X

Rozwiązanie Koła 

§ 60.

Koło ulega rozwiązaniu w przypadku:

1)      braku możliwości zapewnienia ciągłości jego działania,

2)      odpowiedniej decyzji Rektora Uczelni,

3)      odpowiedniej uchwały Zgromadzenia. 

§ 61.

Rozwiązanie Koła następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością 5/6 głosów, w obecności wszystkich Członków. 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe 

§ 62.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z 2005r.). 

§ 63.

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zgromadzenia, podjętej większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej ¾ Członków uprawnionych do głosowania. Projekt zmian w Statucie należy złożyć do Zarządu co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem Zgromadzenia. 

§ 64.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora. 

§ 6.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Kół Naukowych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

 

Informacje

Osiągnięcia

Galeria
Statut

Linki

Kontakt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright© "PI" made by SOC

 do góry